Brunnsvattenanalys

Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel och vi på Aquagruppen vill göra det tryggt för alla att dricka sitt vatten. Detta analyspaket är hopsatt utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer för grävda brunnar.

Livsmedelsverket rekommenderar regelbunden provtagning och vattenanalys enligt trygghetspaketet. Minst var tredje år eller vid misstanke om förändring av vattenkvaliteten, vilket kan indikeras av färg, lukt eller smakförändring .

I priset ingår analys, provmaterial, provberedning och utskick av material.

Vad ingår i analysen?

Se analysomfattningen nedan.

Analysomfattning

Fysikaliska/kemiska analyser Anjoner Närsalter Metaller
COD(Mn) Fluorid Ammoniumkväve Järn
Konduktivitet Nitratkväve Ammonium Kalcium
pH Nitrat Nitritkväve Kalium
Alkalinitet Klorid Nitrit Koppar
Turbiditet Sulfat Fosfat Magnesium
Färg Fosfatfosfor Mangan
Lukt Natrium
Hårdhet (total)
Aluminium
Antimon
Arsenik
Bly
Kadmium
Krom
Nickel
Selen
Uran

Liknande produkter