Problem med grävd eller borrad brunn?

I Sverige finns det cirka 800 000 enskilda brunnar för permanent- och fritidsboende. Det finns egentligen bara två typer av brunnar, borrad- och grävd brunn. Om man har en egen brunn ökar också ansvaret att ha koll på vattnets kvalité. Dricksvattnet kan påverkas av många olika faktorer såsom årstid, nederbörd, förbrukningsmängd, placering och mycket annat.

Under de varmare delarna av året kan vattenkvalitén försämras på grund av dåligt tillflöde. Det är då viktigt att ta regelbundna vattenprover för att försäkra sig om att vattnet har den kvalité som sig bör. Livsmedelsverkets rekommendationer är att fastigheter med egen vattenförsörjning gör ett vattenprov eller en ackrediterad vattenanalys minst var tredje år. Självklart bör du göra detta så fort du upplever någon form av förändring i vattnet.

Problem med borrad brunn?

Nuförtiden är nästintill alla brunnar djupborrade mellan 30-120 meter. Den vanligaste problematiken med borrade brunnar är att järn, mangan, svavelväte och radon kan finnas i dricksvattnet. Vid borrade brunnar nära kusten kan även flourid vara ett problem. Flourid löser man med ett osmosfilter. I våra södra delar är förhöjd kalkhalt (hårt vatten) ett mycket vanligt problem. Där kan ett av våra avhärdningsfilter vara lösningen.

Problem med grävd brunn?

Ett vanligt förekommande problem vid grävda brunnar är aggressivt vatten (lågt pH) samt en ökad risk av ytvatteninträngning. Detta avhjälps enkelt med ett avsyrningsfilter Då grävda brunnar ofta är dåligt tätade påverkas vattenkvalitén av yttre faktorer såsom nederbörd, avlopp, gödsel, beteshagar eller åkermark. Då kan både nitrat samt bakterier leta sig in i dricksvattnet. Detta elimineras genom ett nitratfilter eller bakteriefilter / UV-filter.