Kemisk analys

Beställ kemisk vattenanalys

Kemisk vattenanalys rekommenderas att användas som komplement till den ordinarie provtagningen eller vid misstanke om kemisk förorening. I denna kontroll ingår undersökning av kemiska och fysikaliska egenskaper på vattnet.

Delar som  ingår i en kemisk analys är bland annat pH, alkalinitet och färg.

Föroreningar riskerar att tränga in i otäta brunn och kan i värsta fall orsaka skador både på människor, djur och ledningar.

Det är lätt att genomföra en analys för att få ett tjänligt dricksvatten och få förslag på lämpliga åtgärder.

Läs mer

Analysomfattning

Fysikaliska/kemiska analyser Anjoner Närsalter Metaller
COD(Mn) Fluorid Ammoniumkväve Järn
Konduktivitet Nitratkväve Ammonium Kalcium
pH Nitrat Nitritkväve Kalium
Alkalinitet Klorid Nitrit Koppar
Turbiditet Sulfat Fosfat Magnesium
Färg Fosfatfosfor Mangan
Lukt Natrium
Hårdhet (total)

Liknande produkter