Brunnsvattenanalys inkl. Radon

Kemisk analys inkl. metaller & radon

Läs mer

Analysomfattning

Fysikaliska/kemiska analyser Anjoner Närsalter Metaller
COD(Mn) Fluorid Ammoniumkväve Järn
Konduktivitet Nitratkväve Ammonium Kalcium
pH Nitrat Nitritkväve Kalium
Alkalinitet Klorid Nitrit Koppar
Turbiditet Sulfat Fosfat Magnesium
Färg Fosfatfosfor Mangan
Lukt Natrium
Radon Hårdhet (total)
Aluminium
Antimon
Arsenik
Bly
Kadmium
Krom
Nickel
Selen
Uran

Liknande produkter